Aros

Oherwydd prinder parcio yn y pentref - rydym yn gofyn i unrhyw un sydd yn aelod o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i barcio ym man parcio yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sydd wrth y bont. Diolch.

Cafodd Gwesty Tŷ Newydd ei adnewyddu’n llwyr ar gyfer tymor yr haf 2008, gan agor ei ddrysau i westeion ganol mis Mehefin. Mae pob un o’n hystafelloedd bellach yn cynnwys ystafell ymolchi gysylltiedig. Hefyd, mae gan bob un o’r ystafelloedd sy’n wynebu’r môr ar y llawr cyntaf falconi bach, gyda golygfeydd anhygoel.

Ystafell 1 - Porth Meudwy

GWELY DWBL NEU DDAU SENGL GYDA BALCONI BACH;

GOLYGFA O’R MÔR; YSTAFELL WLYB; GELLID EI DEFNYDDIO FEL YSTAFELL RANNOL ANABL

   

Ystafell 2 - (Love Room)

GWELY 4 POSTYN – DAU FALCONI BACH;

GOLYGFA O’R MÔR; BATH/CAWOD

   

Ystafell 3 -Trwyn Dwmi

YSTAFELL DEULU I DRI (Dwbl/dau sengl)

BALCONI BACH; GOLYGFA O'R MÔR; BATH/CAWOD

Gwybodaeth ychwanegol

+ GWELY SENGL.

PRIS YN DIBYNNU AR OEDRAN

   

Ystafell 4 - Porth Cadlan


GWELY DWBL NEU DDAU SENGL; GOLYGFA RANNOL O'R MÔR;

YSTAFELL ANABL GYDAG YSTAFELL WLYB

   

Ystafell 5 - Porth Samddai


GWELY DWBL NEU DDAU SENGL; GOLYGFA O’R MÔR; BATH/CAWOD
   

Ystafell 6 - Parwyd


GWELY DWBL NEU DDAU SENGL; GOLYGFA O’R MÔR; BATH/CAWOD
   

Ystafell 7 - Rhuol


YSTAFELL DEULU I DRI (Dwbl/dau sengl)

GOLYGFA O'R MÔR; BATH/CAWOD

Gwybodaeth ychwanegol

+ GWELY SENGL.

PRIS YN DIBYNNU AR OEDRAN

   

Ystafell 8 - Ffynnon Fair


YSTAFELL DEULU I DRI (Dwbl/dau sengl)

GOLYGFA RANNOL O'R MÔR; BATH/CAWOD

Gwybodaeth ychwanegol

+ GWELY SENGL.

PRIS YN DIBYNNU AR OEDRAN

   

Ystafell 9 - Porthoer


GWELY DWBL; GOLYGFA RANNOL O’R MÔR;

BATH/CAWOD

   

Ystafell 10 - Porth Ysgo


GWELY DWBL; GOLYGFA RANNOL O’R MÔR;

BATH/CAWOD

   

Ystafell 11 - Porth Llanllawen


GWELY DWBL; GOLYGFA RANNOL O’R MÔR;

CAWOD YN UNIG;

YSTAFELL GYSYLLTIEDIG I’R PLANT

Gwybodaeth ychwanegol

+ GWELYAU BYNC.

PRIS YN DIBYNNU AR OEDRAN

   

Ein nod yw sicrhau ac yn hyderus bod gan ein holl gwesteion gyfleusterau cyfforddus, yn cael eu trin yn effeithlon a bod ein holl westeion yn cael eu gwneud i deimlo’n groesawus trwy gydol eu harhosiad.

 • Mae 2 ystafell wely wedi'u haddasu gyda maint Brenin neu wely ddwbl ym mhob un.
 • Mae cawodydd mynediad gwastad a chyfleusterau en-suite.
 • Mae mynediad lefel y ddaear o'r brif ffordd sy'n arwain at y dderbynfa
 • Cŵn cymorth yn cael eu croesawu yn y gwesty
 • Mae'r ddesg flaen ar y lefel isel
 • Bwyty a bar ar y llawr gwaelod. Nid oes unrhyw gamau
 • Mae "gollwng / codi pwynt" y tu allan i'r gwesty ond mae'r maes parcio cyhoeddus tua 200 llath o'r gwesty
 • Staff y dderbynfa ar gael i gynorthwyo gwesteion gyda bagiau
 • Mae toiledau cyhoeddus ar y llawr gwaelod
 • Mae papur newyddion a siop gyffredinol dim ond ychydig o funudau o'r gwesty ar droed
 • Mae yna wasanaeth bws rheolaidd i'r pentref
 • Y brif orsaf drenau yw 30 munud i ffwrdd mewn car ym Mhwllheli
 • Mae gwasanaeth tacsi a gallwch archebu yn y gwesty
 • Mae yna lolfa ar y llawr isaf a gwasanaeth gweinyddes ar gael os oes angen
 • Mae lifft sy'n cysylltu pob un o'r tri llawr
 • Coridorau yn eang ac wedi'u goleuo'n dda
 • Gall Llyfrynnau a bwydlenni gael ei ddarparu mewn print bras drwy drefniant ymlaen llaw.

Er ein bod wedi ceisio bod mor gywir ag y bo modd ac yn cynnwys cymaint o fanylion ag y gallwn yn y datganiad hwn, rydym yn barod i roi gwybodaeth am unrhyw agwedd o’r gwesty bob amser, os nad yw'r datganiad hwn yn ateb eich cwestiwn penodolCyfleusterau:

 • Trwydded lawn
 • 11 ystafell wely – i gyd ag ystafell ymolchi gysylltiedig a golygfa o’r môr
 • Croeso mawr i blant
 • Cyfleusterau gwneud te a choffi
 • Teledu gyda Freeview a pheiriant DVD ym mhob Ystafell Deulu
 • Prisiau arbennig ar gyfer gwyliau byr ac yn ystod y gaeaf

 

 • Ystafelloedd gwely wedi’u hadnewyddu’n llwyr gyda detholiad o welyau maint ‘super king’ y gellir eu rhannu’n ddau wely sengl, ystafelloedd teulu ac “Ystafell Love” gyda gwely pedwar postyn.
 • Balconïau bach ar ffenestri ystafelloedd blaen y llawr cyntaf.
 • Pob ystafell â theledu lliw â sgrin fflat a DVD, cyfleusterau gwneud te a choffi, sychwr gwallt a chysylltiad am ddim â’r rhyngrwyd.
 • Ni chaniateir ysmygu.
 • Gwresogi tanlawr yn yr ystafelloedd ymolchi.
 • Mae’r ystafelloedd wedi’u haddurno’n gyfoes gyda dodrefn pîn a ffitiadau golau crôm. Maent wedi’u paentio’n lliw hufen cynnes gyda fflach o liw yn y llenni a’r clustogau.
 • Gellir rheoli’r gwres ym mhob ystafell yn unigol.
 • Cewch gofrestru yn y gwesty ar ôl 2pm a bydd rhaid i chi adael yr ystafelloedd erbyn 10.30am ar ddiwrnod olaf eich arhosiad.
 • Tocynnau anrheg: Os ydych chi mewn penbleth ynglŷn â beth i’w brynu’n anrheg i’ch ffrindiau neu’ch teulu ar eu pen-blwyddi neu ben-blwydd eu priodas, beth am drefnu rhywbeth arbennig ar eu cyfer? Gallwch brynu tocyn iddynt aros a chael swper yma yng Ngwesty Tŷ Newydd neu docyn i gael swper yma’n unig.
 • Mae pob un o’n hystafelloedd gwely wedi’u henwi ar ôl rhai o’r cildraethau o amgylch Aberdaron, e.e. Porth Samddai, Porth Meudwy, ac mae “Ystafell Love” wedi’i henwi ar ôl Love Pritchard, sef Brenin olaf Ynys Enlli.